مهارت‌های روانشناختی مدیران

  • 6581 بار

تقویت اعتماد به نفس، عزت نفس و خودکارامدی (Self-confidence, Self-esteem, & Self-efficacy)

به نظر می‌رسد مهم‌ترین توانایی مورد نیاز مدیران، مهارت سه‌گانه اعتماد به نفس-عزت نفس-خودکارامدی است. مجهز شدن مدیر به این  مهارت سه‌گانه، ضمن ایجاد خودپنداره و خودانگاره مناسب موجب می‌شود توانمندی‌های خود را به درستی باور کند و با استفاده از آنها کارامدی شغلی خود را افزایش دهد. بنابراین در موقعیت‌های مختلف می‌تواند با تکیه بر این توانایی‌ها با ارامش بیاندیشد و با اطمینان رفتار کند.

درباره ما

  • هسته های اولیه شکل گیری موسسه، با فعالیت موسسه روانشناسی و مدیریت دکتر شهیدی، از سال 1384 با برگزاری کارگاه‌های اموزش مهارت‌های مدیریت، فنون مذاکره، ارتباط موثر و زبان بدن اغاز شد. به تدریج و با توجه به استقبال گروه های هدف، فعالیت موسسه، به سایر…

تماس با ما:
تهــران، کـوی نصـر (گیـشا)،
علیالی غربی، خیابان صائمی شمالی ، شماره 28/1

تلفن 1: 340 278 88 021
تلفن 2: 758 240 88 021
فکس: 341 278 88 021
info@drshahidi-institute.com
dr.enayat.shahidi@gmail.com